Phase Ib trial of the safety and antitumor activity of savolitinib in advanced gastric cancer patients with aberrant c-MET (CSCO 2017)

Jifeng Feng, Baorui Liu, Tianshu Liu, Nong Xu, Jianming Xu, Yunpeng Liu, Yuxian Bai, Jin Li, Wei Li, Chunmei Bai, Tao Zhang, Ruihua Xu, Da Jiang, Jianwei Lu, Jia Wei, Yuehong Cui, Jifang Gong, Haiping Jiang, Yuling Chen, Xiujuan Qu, Hong Sui, Weijian Guo, Chang Wang, Lin Zhao, Dandan Yu, Fenghua Wang, Mingxia Wang, Lin Shen

 HMPL-504_Ph_Ib_GC_CSCO_2017_thumb

Venue: Chinese Society of Clinical Oncology Annual Meeting in Xiamen, China
Session: Precision Therapy for Late-Stage Gastric Cancer
Presenter: Jifeng Feng
Date: Thursday, September 28, 2017

Download Presentation (PDF)