FRESCO: a phase III trial evaluating fruquintinib efficacy and safety in 3+ line colorectal cancer patients (ASCO 2017)

 HMPL-013_Ph2_NSCLC_data_WCLC_2016_thumb FRESCO: a phase III trial evaluating fruquintinib efficacy and safety in 3+ line colorectal cancer patients (ASCO 2017)

Jin Li, Shukui Qin, Rui-Hua Xu, Jian-Ming Xu, Lin Shen, Yuxian Bai, Yanhong Deng, Lei Yang, Zhen-Dong Chen, Haijun Zhong, Hongmin Pan, Weijian Guo, Yongqian Shu, Ying Yuan, Jianfeng Zhou, Nong Xu, Tianshu Liu, Dong Ma, Changping Wu, Ying Cheng, Donghui Chen, Wei Li, Sanyuan Sun, Zhuang Yu, Peiguo Cao, Haihui Chen, Jiejun Wang, Shubin Wang, Hongbin Wang, Songhua Fan, Ye Hua, Weiguo Su

On behalf of the FRESCO Investigators

Download Presentation (PDF)